לפני השימוש באתר, חובתכם לקרואה את תנאי הסכם הרישיון הנוכחי. כל שימוש באתר משמע קבלה מלאה
ומוחלטת של תנאי הסכם הרישיון הנוכחי. אם תנאי ההסכם לא מקובלים על ידיך בצורה מוחלטת, אין לבצע
הזמנה ואין לך כל זכות להשתמש באתר למטרות כלשהן.

הסכם רישיון לשימוש באתר "iINFO.co.il"

כל השמות, הלוגו, סימנים מסחריים, פוטו, וידאו, אודיו וחומרים אחרים, המופיעים בטקסטים או דימויים באתר "iINFO.co.il" שייכים לבעלם החוקיים.

1. הרישיון

1.1. הסכם הרישיון הנוכחי ("הרישיון") נחתם בינך, המשתמש (להלן: "המשתמש") לבין "iINFO.co.il"
בע"מ, שהוא בעל הזכויות הבלעדי של האתר (להלן: "מחזיק זכויות"). הרישיון מגדיר את הזכויות לשימוש
הרישיון מגדיר את הזכויות לשימוש באתר "iINFO.co.il" (להלן: "האתר") על ידי המשתמש.
1.2. בזמן השימוש באתר "iINFO.co.il" המשתמש מביע הסכמה שלמה ומוחלטת עם כל תנאי הרישיון.
1.3 . השימוש באתר ניתן רק בהתאם לתנאי הרישיון הנוכחי. אם תנאי הרישיון לא מקובלים על המשתמש
בצורה מוחלטת, אין למשתמש כל זכות לשימוש באתר לכל מטרה שהיא. שימוש באתר יחד עם עברה
(הפרה) על כל תנאי שהוא ברישיון - אסור. כל הזכויות הלא מוזכרות בהסכם רישיון זה, שמורות ל "iINFO.co.il" .
שימוש באתר בתנאי ובאופן שלא נקבעו ברישיון זה אפשרי אך ורק על בסיס הסכם רשום נפרד עם
בעל הזכויות במחיר שיקבע על ידי בעל הזכויות. בעל הזכויות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי
הרישיון ללא הודעה מוקדמת למשתמש. התנאים החדשים נכנסים לתוקפם מרגע פרסומם באתר "iINFO.co.il".

1.4. בעל הזכיות רשאי בכל זמן בצורה חלקית או מלאה לשנות, להתאים , לערוך, לארגן מחדש את
האינפורמציה באתר ללא הודעה מוקדמת למשתמש. חובת המשתמש לקרוא את התנאים באתר טרם כל
שימוש בו.
1.5. בעל הזכויות מאפשר למשתמש גישה לחומר שנמצא באתר "iINFO.co.il" ובכל האתרים שנמצאים
בתוכו. שימוש בחומר מהאתרים הנמצאים ב- "iINFO.co.il" מותנה אך ורק בהצגת קישור לאתר "iINFO.co.il".
כל ציטוט או שימוש אחר מהווה עבירה על תנאי האתר.
1.6. כל חומר המפורסם באתרי "iINFO.co.il" כולל טקסטים, צילומים, חומר וידאו, ודימויים גראפיים.
תכולת הדפים של האתר "iINFO.co.il" והאתר עצמו מוגנים על ידי חוק זכויות היוצרים של מדינת ישראל,
על ידי חוקים והסכמים בינלאומיים לגבי זכויות יוצרים הפועלים בתחום הנתוןוכן על ידי חוקים אחרים
והסכמים בינלאומיים בתחום רכוש אינטלקטואלי.
1.7. על מסמכים נפרדים הנמצאים על עמודי האתר עלולים לפעול תנאים נוספים, המוצהרים במסמכים
כאלה.

2. זכויות על האתר ועל הסכם הרישיון

זכויות רכוש בלעדיות וכל זכויות היוצרים לשימוש באתר, על האתר "iINFO.co.il" עצמו, האינפורמציה
המפורסמת באתר ועל הסכם רישיון זה, שייכים לבעל הזכויות.

3. זכויות המשתמש

3.1. בעל הזכויות נותן למשתמש את הזכות הלא בלעדית ולא ניתנת להעברה לצפות באינפורמציה המיועדת
לשימוש משותף המפורסם באתר על מחשב (ים) אישי(ים), או להדפיס את החומר לשימוש אישי.

4. הגבלות

4.1. למעט השימוש במסגרת ובאופן שנקבעו על ידי הרישיון הנוכחי ומערכת החקיקה של מדינת ישראל,
הפועלות ברגע הגשת הרישיון, אין למשתמש זכות לקיים או לאפשר את הפעולות הבאות בנוגע לאתר
"iINFO.co.il" , כולל אך ללא הגבלה:
4.2. שימוש בכל חומר מהאתרים "iINFO.co.il" או בחומר השייך לבעל החוקי של האתר, באתרים אחרים
ברשת אינטרנט ללא קישורים לאתר "iINFO.co.il" או ללא הסכם הבעלים בכתב.
4.3. שינוי האתר "iINFO.co.il", שינוי טקסטים ,אינפורמציה, שמות, דימויים, לוגו או פיקטוגרם השייכים
או הקשורים ל "iINFO.co.il" או לשירותים הניתנים על ידי "iINFO.co.il".
4.4. ייצור מוצרי תוכנה נגזרים עם שימוש באתר, תרגום, שינוי, או כל עיבוד אחר מלא או חלקי או שימוש
אחר באתר שלא מוזכר באופן ישיר בהסכם זה.
4.5. הפרעה לפעילות התקינה של האתר, הפרת שלמות האתר, יצירת מכשולים או הגבלת גישה לאתר
"iINFO.co.il" למשתמשים אחרים.
4.6. שינוי, דקומפלציה, דיזאסמבלציה, פענוח וביצוע פעולות נוספות עם קוד האתר שמטרתם שיבוש
במערכת ההגנה של האתר משימוש לא חוקי, וקבלת אינפורמציה על מימוש האלגוריתמים באתר ללא הסכם
בכתב מבעל הזכויות.

5. אחריות על פי הרישיון

5.1. האתר מוגש על תנאי "כמות שהוא". בעל הזכויות אינו מתחייב לפעילות האתר ללא דופי וללא תקלות,
להתאמת האתר למטרות מיוחדות של המשתמש, כמו כן הוא לא נותן שום התחייבויות אחרות שלא מופיעות
בהסכם זה.
5.2. בעלי הזכויות באתר לא נושאים בשום אחריות על תוצאות ישירות או עקיפות של שימוש או חוסר
אפשרות השימוש באתר ו/או נזק הנגרם למשתמש ו/או צד שלישי כתוצאה משימוש או חוסר שימוש באתר,
או כתוצאה משגיאות אפשריות או מחדלים בפעילות האתר.
5.3. האתר "iINFO.co.il", על ידי מתן שירות פרסום האינפורמציה ברשת אינטרנט צד ג',או מסירת
אינפורמציה לצד ג' או מאת צד ג' לא נושא באחריות מוחשית או צפויה על:
5.4. תוכן מודעות פרסום ובאנרים
5.5. על תוכן החומר שהתקבל על ידי המשתמש עקב שימוש באתר "iINFO.co.il", על חוסר התאמה אפשרי
לחקיקה או לאופי בעל גוון מעליב בפרסום.
5.6. על איכות השירותים, האינפורמציה או חומרים אחרים שהתקבלו מהאתר "iINFO.co.il" ועל חוסר
התאמתם האפשרי לתקנים מקובלים או לציפיות המשתמש.
5.7. על אמינות חומרים פרסומיים, המופיעים באתר "iINFO.co.il" ואיכות המוצרים, השירותים והעבודות
המפורסמים בהם.
5.8. על כל הפסד ישיר או עקיף ורווח מוחמץ, גם כתוצאה משימוש או חוסר אפשרות שימוש באתר "iINFO.co.il".
5.9. על תוצאות של שימוש באינפורמציה שהתקבלה.
5.9.1. על מקוריות המוצר שפורסם, בעליו המקוריים או האמיתיים, ערכו הכספי ואיכותו.
5.9.2. על חוסר התאמה אפשרי של תוצאות שהתקבלו עקב שימוש באתר "iINFO.co.il" לציפיות המשתמש.
5.9.3. על כל נזק לציוד או לתוכנה של המשתמש שהופיעו עקב שימוש באתר "iINFO.co.il"
5.9.4. על חוסר אפשרות שימוש באתר "iINFO.co.il" מסיבות כלשהן
5.9.5. כמו כן בעל הזכויות לא נושא באחריות על אינפורמציה שהתקבלה, הנגישה או שפורסמה מחוץ לאתר
"iINFO.co.il".
5.9.6. "iINFO.co.il" מודיעה כי הנה פועלת כמתווך בהצגת/מכירת המוצרים/השירותים באתר וכל הנמכר
דרכה או מופץ דרכה אם כחדש ואם כיד שנייה נמכר/מופץ ללא נטילת אחריות כבעלים על המוצר/שירות
אלא כמתווך המעביר את המוצר/שירות מצד ג' לקונה/משתמש. "iINFO.co.il" מודיעה כי כל טענה שיש
לקונה/משתמש באתר לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בו, איכותם, מקוריותם, מחירם וכ"ו יש להפנות
ישירות לבעל המוצר/השירות ישירות ואין ל"iINFO.co.il" אחריות לנ"ל.  כרזה | חדשות | צרכן | קטלוג עסקים | מודעות | גלריות | היכרויות | בישול | פורום
ראשי  :  פרסום באתר  :  הוסף מידע  :  שיתוף פעולה  :  מצאת טעות?  :  דרושים  :  צור קשר